امروز : دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

  فیش حقوقی

 

 برای چاپ فیش حقوقی موارد زیر باید رعایت شود
1. پیش فر ضها(حق اولاد و حق مسکن و ...)
2. تعریف کارمند
3. تعریف پایه حقوقی
4. ثبت کارکرد ماهیانه
5. محاسبات
6. چاپ فیش
7. سند اتوماتیک


 برای چاپ فیش حقوقی موارد زیر باید رعایت شود
1. پیش فر ضها(حق اولاد و حق مسکن و ...)
2. تعریف کارمند
3. تعریف پایه حقوقی
4. ثبت کارکرد ماهیانه
5. محاسبات
6. چاپ فیش
7. سند اتوماتیک


 

منبع : www.khatamtoos.org
تاریخ ارسال : شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۱